baner_glowny_m_1920-1919x499

Pomiary drogowe

Pomiary drogowe

Ewidencja dróg,
zajęcie pasa drogowego,
organizacja ruchu

Ewidencja dróg,
zajęcie pasa drogowego,
organizacja ruchu

Do pomiarów w przestrzeni pasa drogowego wykorzystujemy precyzyjny odbiornik GPS z układem inercyjnym umożliwiającym ciągłe pozycjonowanie niezależnie od warunków terenowych, atmosferycznych oraz widoczności konstelacji satelitów. Wykorzystując wiedzę z dziedziny fotogrametrii jednoobrazowej opracowaliśmy technologię pomiarową która pozwala na wykonanych zdjęciach dokonywać pomiarów z dokładnością do 10 cm.

Usługi w ramach pomiarów drogowych:

 • fotorejestracja pasa drogowego dla dróg polegająca na sekwencyjnym
 • zapisie korytarza danej drogi (co 4 m pokonywanego dystansu wykonane
 • zdjęcie) z min. 4 kamer,
 • każde zdjęcie posiada precyzyjną lokalizację i orientację w przestrzeni,
 • laserowa rejestracja i analiza uszkodzeń nawierzchni,
 • pomiar równości poprzecznej i podłużnej drogi,
 • ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych – książka drogi,
 • inwentaryzacja oznakowania pionowego oraz poziomego,
 • przegląd dróg i mostów.

IPediom

Jednym z elementów składowych Systemu Informacji Przestrzennej IPmap jest moduł IPediom. Zasilony jest w dane pozyskane w trakcie fotorejestracji pasa drogowego – pomiary oraz zdjęcia z min. 4 kamer. Składa się on z następujących części:

1. Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Funkcjonalności oprogramowania:

 • przeglądanie zdjęć pozyskanych z fotorejestracji pasa drogowego,
 • odtwarzanie automatyczne poprzez wyszukanie i prezentację zdjęć dla wskazanego przez użytkownika odcinka drogi i wybranych kamer,
 • przeglądanie i edycja parametrów drogi wraz z wstawianiem nowych pomiarów,
 • pomiary na zdjęciach,
 • generowanie książki drogi dla wybranej drogi gminnej,
 • generowanie zestawień dróg gminnych,
 • wizualizację mapy sieci dróg wraz z ich rzeczywistym przebiegiem na podkładzie mapy ewidencji gruntów i budynków, ortofotomapy oraz innych danych dostępnych w ramach systemu IPmap,
 • możliwość generowania dowolnych map drogowych w dowolnym formacie i skali.

2. Oznakowanie drogowe

Wykorzystując technologię pomiarową oraz fotorejestrację w ramach zakładania bądź aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych tworzymy warstwę oznakowania poziomego i pionowego poprzez umieszczenie na mapie w określonych współrzędnych znaków i sygnalizacji drogowej.

Funkcjonalności oprogramowania:

 • umieszczanie oznakowania na mapie gminy z wykorzystaniem odpowiedniej biblioteki znaków drogowych,
 • tworzenie własnych znaków drogowych,
 • wydruk map oznakowania w dowolnej skali i formacie,
 • możliwość gromadzenia i przechowywania danych opisowych każdego znaku, takich jak np. dokumentacja, metadane, opisy itp.

3. Zajęcie pasa drogowego

Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie procedury wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu:

 1. Prowadzenia robót w pasie drogowym.
 2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 4. Wyłączenia zajętego pasa na prawach wyłączności.

Funkcjonalności oprogramowania:

 • rejestracja wniosku dotyczących zajęcia pasa drogowego, w tym przechowywanie skanu wniosku oraz metedanych opisowych w systemie,
 • zaznaczanie na mapie lokalizacji dotyczącej wniosku,
 • obliczanie opłat dot. zajęcia pasa drogowego,
 • wydawanie decyzji w oparciu o opracowane szablony,
 • automatyczne informacje dotyczące kończących się umów,
 • raporty dotyczące wydawanych decyzji, opłat itp.