MODUŁY SYSTEMU IPMAP

IPplan

Planowanie przestrzenne

Moduł służący do obsługi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Dzięki możliwości wektoryzacji planów oprogramowanie umożliwia pełne zautomatyzowanie generowania wyrysów, wypisów i zaświadczeń.

Aplikacja umożliwia również prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy (WZ i ULICP) z prezentacją danych na mapie.
Moduł daje dostęp do kreatora wydruków, który umożliwia dokonanie spersonalizowanego wydruku w odpowiedniej skali i z pożądanymi informacjami opisowymi. Możliwe jest podczytanie warstw dodatkowych – np. mapy zasadniczej.IPemuia

Numeracja adresowa

Moduł służący prowadzeniu ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowiązującym prawem.

Umożliwia zautomatyzowanie procesów wydawania dokumentów związanych z numeracją adresową.

Dzięki możliwości importu pełnej bazy Ewidencji Gruntów i Budynków do systemu umożliwia również pozyskiwanie informacji m.in. o właścicielach działek bez potrzeby logowania do systemu Starostwa Powiatowego.


IPmienie

Mienie gminne

Moduł do zarządzania zasobem nieruchomości w postaci m.in. działek, budowli, lokali komunalnych. Aplikacja oprócz przechowywania informacji w postaci tekstowej i liczbowej pozwala na wizualizację wprowadzonych danych na mapie.

Umożliwia prowadzenie wszystkich rodzajów umów różnorodnych form władań (dzierżawy, najem, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem itp.).

Dzięki wizualizacji na mapie również umów władań zwiększa się poziom kontroli nad zasobem.

Rozbudowany system raportów wspomaga pracę w Urzędzie oraz umożliwia generowanie zestawień służących do przygotowania deklaracji podatkowej.IPinwestycje

Inwestycje w gmine

Aplikacja oprócz przechowywania informacji w postaci tekstowej i liczbowej pozwala na wizualizację wprowadzonych danych na mapie.

Dzięki temu jest możliwa prezentacja na portalu mapowym terenów przeznaczonych pod inwestycje wraz z infrastrukturą – np. liniami energetycznymi, wodociągami.

Prezentacja danych w ramach portalu mapowego wspomaga promocję SAG, SSE itp. Pozwala także na prezentowanie działek przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.IPzabytki

Gminna ewidencja zabytków

Moduł pozwala na prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków w postaci elektronicznej.

Umożliwia edycję oraz aktualizację informacji o zabytkach
znajdujących się na terenie gminy.

Wbudowany system raportów pozwala na wykonywanie analiz, jak
również na generowanie kart zabytków.

System przechowuje dokumentację fotograficzną, która wraz z informacjami o zabytkach może być prezentowana na portalu mapowym.IPportal oraz IPpoi

Promocja gminy

IPportal – moduł służący do publikacji dowolnych warstw tematycznych w Internecie w postaci gminnego portalu mapowego – EGiB, Studium, MPZP, ulice, adresy, szlaki turystyczne, tereny chronione, itp.

Moduł dostosowany jest również do pracy na urządzeniach mobilnych a dzięki możliwościom lokalizacji GPS umożliwia pozyskiwanie danych z terenu na który aktualnie się znajdujemy.

IPpoi – moduł rozszerzający funkcjonalność modułu IPportal o prezentację warstwy charakterystycznych punktów wraz z możliwością ich edycji po stronie Gminy – szkoły, urzędy, zabytki, atrakcje turystyczne, inwestycje wykonane / realizowane / planowane, itp. Możliwość dołączania informacji
tekstowych, galerii zdjęć oraz filmów z serwisu YouTube.IPoświetlenie

Zarządzanie oświetleniem

Moduł służy do prowadzenia ewidencji
przestrzennej oświetlenia.

Umożliwia m.in. ewidencjonowanie punktów świetlnych będących
własnością gminy, jak również pozostałego oświetlenia stanowiącego własność innych gestorów. Możliwe jest wprowadzanie szczegółowych parametrów słupów, opraw oświetleniowych, linii zasilających, szaf sterowniczych oraz stacji transformatorowych.

Dodatkowo moduł pozwala na ewidencjonowanie i prezentację dowolnej dokumentacji (np. zdjęciowej, technicznej) związanej z punktem świetlnym. Dzięki opisanym funkcjom pracownik może szybko zlokalizować lampy podlegające wymianie oraz miejsca wymagające doświetlenia.IPwodkan

Zarządzanie infrastrukturą
wodno-kanalizacyjną

Moduł wspiera procesy planowania, eksploatacji i utrzymania sieci wodnej i kanalizacyjnej.

Gromadzi w jednej bazie dane graficzne dotyczące obiektów sieci (np. przewody, przyłącza, zasuwy, studzienki, hydranty) według
atrybutów opisowych (np. średnica, materiał, status, lokalizacja, właściciel).

Dzięki przechowywaniu całej informacji w bazie danych ułatwione jest zarządzanie zasobem oraz udostępnianie danych wielu użytkownikom (m.in. pracownikom, mieszkańcom, służbom ratunkowym, kontrahentom) poprzez urządzenia stacjonarne i mobilne.

Rozwiązanie umożliwia tym samym utrzymanie wysokiego standardu zarządzania infrastrukturą poprzez szybki dostęp do aktualnych danych oraz możliwość ich łatwej modyfikacji.IPcmentarz

Zarządzanie infrastrukturą
cmentarza

Moduł pomaga w zarządzaniu cmentarzem umożliwiając m.in. prowadzenie elektronicznej księgi grobów, opłat oraz różnorodnych zestawień.

Posiada możliwość gromadzenia danych opisowych oraz prezentacji danych graficznych dotyczące umiejscowienia grobów na mapie.

Dane wprowadzone do systemu wraz z mapą cmentarza można w łatwy sposób publikować na portalu mapowym, gdzie dzięki zaawansowanej wyszukiwarce można pozyskać wszelkie wymagane informacje.E-Usługi

W celu podniesienia jakości obsługi mieszkańców oraz przedsiębiorców przez Urząd, udostępniamy moduł e-usług rozumiany jako usługę świadczoną drogą elektroniczną. E-usługi w administracji publicznej to możliwość załatwienia części spraw za pośrednictwem Internetu bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

E-usługi dostępne w ramach Systemu Informacji Przestrzennej IPmap pozwalają na złożenie wniosków w sprawach m.in.:

  • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości,
  • wydania zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego,
  • wydania wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
  • wydania zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie
  • zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków
  • Zagospodarowania Przestrzennego,
  • zajęcia pasa drogowego,
  • umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.