MODUŁ IPmienie

Moduł IPmienie służy do zarządzania zasobem nieruchomości zapisanym w postaci działek, budynków, budowli i lokali oraz umożliwia m.in.:

  • wprowadzanie informacji tekstowych dotyczących wybranych obiektów wraz z wizualizacją danych na mapie ewidencyjnej
  • wprowadzanie szczegółowych informacji o formach władania na wybranych obiektach mienia, m.in.: dzierżawy, użyczenia, itd.
  • przechowywanie skanów dokumentów, np. zawartych umów, decyzji
  • generowanie raportów i zestawień – również na potrzeby sporządzenia deklaracji podatkowej
  • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
  • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi