MODUŁ IPoświetlenie

Moduł IPoświetlenie służy do prowadzenia ewidencji przestrzennej oświetlenia umożliwiając m.in.:

  • ewidencjonowanie punktów świetlnych będących własnością miasta, jak również pozostałego oświetlenia stanowiącego własność innych gestorów
  • wprowadzanie szczegółowych parametrów słupów, opraw oświetleniowych oraz linii zasilających napowietrznych i kablowych
  • prezentowanie danych na podkładzie Ewidencji Gruntów i Budynków
  • ewidencjonowanie i prezentację dowolnej dokumentacji (np. zdjęciowej, technicznej) związanej z punktem świetlnym
  • lokalizowanie lamp podlegających wymianie oraz miejsc wymagających doświetlenia
  • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
  • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi
  • możliwość publikowania danych na gminnym portalu mapowym IPportal