MODUŁ IPplan

Moduł IPplan służy do pracy z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) i umożliwia m.in.:

 • wyświetlanie MPZP oraz Studium na podkładzie mapy ewidencyjnej
 • wyświetlanie warstwy zasięgów obowiązywania MPZP
 • przeglądanie uchwał dotyczących MPZP z wyszukiwarką tekstu
 • zautomatyzowane generowanie wypisu, wyrysu i zaświadczenia z możliwością swobodnej edycji tekstu
 • prowadzenie rejestru decyzji WZ i ULICP z graficzną wizualizacją danych na mapie ewidencyjnej
 • automatyczne generowanie rejestru decyzji WZ i ULICP z zadanego okresu czasu
 • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
 • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi
 • raporty MPZP, np. powierzchnia poszczególnych przeznaczeń MPZP - przydatne na potrzeby sprawozdań do GUS
 • zapisanie wybranych obiektów z warstw wektorowych do pliku .shp - np. zapisanie działek, które mają być objęte zmianą MPZP
 • podczytanie warstw dodatkowych, np.: mapy zasadniczej, stref ochrony uzdrowiskowej, terenów zalewowych, terenów osuwiskowych, itp.