MODUŁ IPemuia

Moduł IPemuia służy do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku (Dz.U. 2012 poz. 125) i umożliwia m.in.:

  • nadawanie nowych numerów porządkowych, w tym: rejestrację wniosku, umieszczenie punktu na mapie, automatyczne wygenerowanie zawiadomienia
  • dodawanie ulic, placów oraz pozostałych obiektów zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie EMUiA
  • generowanie raportów i zestawień dotyczących punktów adresowych/ulic
  • przeglądanie danych archiwalnych
  • cykliczne zasilanie bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG)
  • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
  • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi
  • wyświetlenie wprowadzonych punktów na portalu mapowym IPportal

Aktualne wykazy zasileń państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) są publikowane na stronie: 

https://emuia.gugik.gov.pl