Oprogramowanie

Nasza firma m.in. zajmuje się tworzeniem oprogramowania w dziedzinie:

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Realizacja zadań gminy w zakresie obsługi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Oprogramowanie zapewnia pełną automatyzację obsługi petentów w zakresie wydawania dokumentów takich

ZARZĄDZANIE MIENIEM GMINY/ POWIATU/ SKARBU PAŃSTWA

NUMERACJA ADRESOWA

EWIDENCJA DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH

ZAJECIA PASA DROGOWEGO

ORGANIZACJA RUCH DROGOWEGO

ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM

ZARZĄDZNIE INFRASTRUKTURĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ

INWESTYCJE

ZABYTKI

PROMOCJA GMINY

ZARZĄDZANIE CMENTARZEM